Reklamace

Reklamační řád prodejce

 

Všeobecná ustanovení

Kupujíci se seznámil s tímto Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před provedením objednávky.

Uzavřením kupní smlouvy a následným převzetím zboží od prodávajícího souhlasí kupující s tímto Reklamačním řádem.

Za uzavření kupní smlouvy se považuje provedení elektronické objednávky na www.cykloremes.cz a následné převzetí 

zboží, nebo standardní zakoupení zboží v prodejně. Za převzetí zboží se považuje osobní odběr v prodejně,

nebo převzetí zásilky od pověřeného dopravce.

Záruční doba

Záruční doba na zakoupené zboží činí 24 měsíců. Bude-li prodejcem záruční doba prodloužena, uvede tuto změnu

písemně v záručním listě nebo na dokladu o koupi. Záruční doba se počítá od okamžiku převzetí zboží kupujícím.

Kontrola zboží

Zákazník je povinen před převzetím zkontrolovat zásilku zda není viditelně poškozena, zdeformována či jinak

porušen obal. V případě poškození zásilky má právo nepřevzít dodávané zboží. Převezme-li zákazník zásilku

a dodatečně zjistí jakoukoliv neshodu s objednaným zbožím, nebo je zboží nekompletní či poškozené, je povinen

o této skutečnosti neprodleně informovat prodejce. Stejný postup platí v případě, že v zásilce nebyla přiložena faktura.

Neučiní-li tak, nemusí být pozdější reklamace zásilky uznána.

Doklad o koupi

Pro uplatnění záruky je nutno doložit doklad o koupi - paragon/ fakturu/ záruční list. Záruční list vystaví prodávající 

automaticky u zboží, které je vybaveno identifikačními kódy či seriovým číslem /jízdní kola/.

Reklamace

Objeví-li kupující v průběhu záruční doby vadu zakoupeného zboží, má právo uplatnit reklamaci takového zboží.

Tuto vadu musí oznámit neprodleně a bez odkladu. Záruka /odpovědnost za vady prodané věci/ se vztahuje

na výrobní materiál, vady funkce a užitné hodnoty výrobku k nimž je daná věc obvykle používána,

a jiné vady které jsou v rozporu s kupní smlouvou.

Neoprávněná reklamace

Za neoprávněnou reklamaci se považuje především zboží, které je:

- reklamované po uplynutí záruční lhůty v den doručení nebo předložení

- mechanicky poškozené

- poškozené neodborným servisním zásahem

- poškozené přírodními živly /voda, oheň, zásah blesku a pod./

- poškozeno nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo jinak, 

  než je běžné o dané věci

Jak reklamovat

Uplatňuje-li kupující reklamaci, zašle nebo jiným způsobem doručí reklamované zboží prodejci

na jeho adresu spolu s dokladem o koupi, záručním listem a podrobným popisem závady.

Reklamované zboží musí být doručeno čisté a v kompletním stavu. Pouze v případech předem dohodnutých

s prodávajícím je možné zaslání pouze poškozeného součásti reklamované věci /součásti jízdních kol/.

Prodávající je oprávněn odmítnout převzít zboží k reklamaci, jestliže nebude splňovat výše uvedené zásady.

Vyřízení reklamace

Po doručení reklamovaného zboží prodávajícímu bude rozhodnuto o způsobu odstranění reklamované vady

a následné vyřízení. Poté bude kupující vyrozuměn o způsobu vyřízení reklamace a vyzván k jejímu vyzvednutí.

Vyřízení reklamace proběhne bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud

se prodávající se spotřebitelem nedohodne jinak.

Adresa pro zasílání reklamací

Cyklo Remeš

K Nábřeží 850

763 21 Slavičín

tel.: +420 737 438 841

e-mail: info@cykloremes.cz

 

Dne 1.12.2021 Cyklo Remeš, Slavičín